Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: (Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków), drogą e-mailową pod adresem: iodo@agh.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 12 617 53 25;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu procedowania wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim oraz obsługi zakwaterowania na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia. Dane osobowe będą również wykorzystane na potrzeby rozliczenia należności i przetwarzane na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Miasteczka Studenckiego AGH, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, oraz pracownicy administracyjni innych Uczelni na podstawie zawartych umów o kwaterowaniu studentów;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ostatniego logowania w systemie (w przypadku osób, które nigdy nie podjęły zakwaterowania) lub 5 lat od początku roku kalendarzowego następującego po dacie ostatniego wykwaterowania lub ostatniej płatności;

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile przetwarzanie danych nie jest wymagane przepisem prawa;

  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie przydziału miejsca w domu studenckim Miasteczka Studenckiego AGH oraz obsługi zakwaterowania. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim oraz brak możliwości zakwaterowania.